تمرین 7: محدودیت بزرگتر مساوی

همانطور که میدانید تعریف یک معادله در گمز به صورت =e=، =l=، =g= صورت می گیرد. که به ترتیب به معنی بزرگتر مساوی، کوچکتر مساوی و مساوی خواهند بود. حال سوالی که در اینجا مطرح است می تواند این باشد که آیا واقعا گمز همین سه نوع معادله را پوشش می دهد؟ آیا نمیتوان محدودیتی تعریف کرد که سمت چپ آن مطلقاً از سمت راست آن بزرگتر باشد؟ یک نامساوی در گمز چگونه تعریف می شود؟ ایده ای دارید؟

این مقاله برای شما مفید بود؟

مطالب مشابه

دیدگاهی دارید؟