برنامه ریزی CP

یکی از انواع روشهای حل مسایل بهینه سازی ریاضی استفاده از روش برنامه ریزی محدودیت (CP) است. این روش جوابهای مناسب و نه الزاما بهینه برای بسیاری از مسایل برنامه ریزی ارائه می-نماید. از این روش به علت زمان حل مناسب و نیز دقت بالا در تخمین جواب‌های Suboptimal در بسیاری از زمینه‌ها (برنامه ریزی تولید، زمانبندی و توالی عملیات و زنجیره تامین، کنترل ترافیک شهری و …) استفاده می-گردد.
در ذیل مقاله ای جهت بهینه سازی سیستم ترافیک و استفاده از این روش در حل چنین مسایلی تقدیم می‌گردد.

دانلود استفاده از روش cp

درباره نویسنده

دیدگاهی دارید؟