نمایش symbol های گمز و نمادهایی که زائد تعریف شده اند

در پاره ای از اوقات تمایل داریم که تمامی نمادهایی را که در گمز تعریف کرده ایم را به صورت یکجا و دسته بندی شده مشاهده کنیم. مثلا مایلیم ببینیم که چه مجموعه، پارامتر و یا محدودیتی تعریف کرده ایم. برای اینکار در قسمت commond window (نواری که در بالای […]

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put

ایجاد فایل GDX و نوشتن داده روی آن راه های متفاوتی دارد، یک از این راه ها استفاده از دستور put است. کد زیر را در نظر بگیرید: در کد فوق ما ابتدا یک مجموعه و دو پارامتر a,b را تعریف کرده ایم، سپس توسط دستور file یک فایل به […]

Compilation Output

خروجی های مربوط به کامپایل جزء جدایی ناپذیری از خروجی GAMS می باشند. نتیجه ی حل مدل هر چه که باشد، بخش Compilation تغییری نخواهد کرد. به دیگر سخن، این قسمت تنها به کد نوشته شده بستگی دارد.