معرفی نرم افزار GAMS

عدم باز شدن فایل LST در gams
۱۳

عدم باز شدن فایل LST در gams

دانلود نرم افزار GAMS – نسخه‌های مختلف به همراه لایسنس
۱۳۵

دانلود نرم افزار GAMS – نسخه‌های مختلف به همراه لایسنس

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها
۱۲۴

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها

تمرین ۷: محدودیت بزرگتر مساوی
۲

تمرین ۷: محدودیت بزرگتر مساوی

تمرین ۶: تابع sign در gams
۸

تمرین ۶: تابع sign در gams

تمرین ۳: تعریف پارامتر با توزیع نرمال
۲

تمرین ۳: تعریف پارامتر با توزیع نرمال

تمرینات
۲

تمرینات

Error 53: Endogenous $ operation not-allowed
۳۰

Error 53: Endogenous $ operation not-allowed

Error 143: A suffix is missing
۲۱

Error 143: A suffix is missing

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered
۲

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered

Equation infeasible due to rhs value
۲

Equation infeasible due to rhs value

Error 125: set is under control already
۸

Error 125: set is under control already

خطاهای گمز
۸۲۴

خطاهای گمز

Model Statistics
۷۳

Model Statistics

Column Listing
۰

Column Listing

Equation Listing
۲۶

Equation Listing

Solve Statement Output
۵

Solve Statement Output

اجتماع مجموعه ها
۱۰۷

اجتماع مجموعه ها

خروجی استاندارد
۱۱۸

خروجی استاندارد

خروجی های نرم افزار
۱۵۰

خروجی های نرم افزار

سفارشی سازی خروجی
۱۵۰

سفارشی سازی خروجی

معرفی نرم افزار
۶

معرفی نرم افزار