GAMS

Solution Report
۲۳

Solution Report

تلرانس در ناحیه شدنی
۶

تلرانس در ناحیه شدنی

نمایش symbol های گمز و نمادهایی که زائد تعریف شده اند
۰

نمایش symbol های گمز و نمادهایی که زائد تعریف شده اند

انواع حلقه در گمز | GAMS loops
۷۱

انواع حلقه در گمز | GAMS loops

infeasible solution. there are no superbasic variables
۳۸

infeasible solution. there are no superbasic variables

تمرین ۶: تابع sign در gams
۸

تمرین ۶: تابع sign در gams

تمرین ۲: زیر مجموعه های یک مجموعه
۶

تمرین ۲: زیر مجموعه های یک مجموعه

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered
۲

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation
۴

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation

Equation infeasible due to rhs value
۲

Equation infeasible due to rhs value

Error 125: set is under control already
۸

Error 125: set is under control already

خطاهای گمز
۸۲۴

خطاهای گمز

Equation Listing
۲۶

Equation Listing

اجتماع مجموعه ها
۱۰۷

اجتماع مجموعه ها

Compilation Output
۲

Compilation Output

خروجی استاندارد
۱۱۸

خروجی استاندارد

خروجی های نرم افزار
۱۵۰

خروجی های نرم افزار

پارامترها
۴۷

پارامترها

مجموعه ها
۲۰۶

مجموعه ها

واردن کردن داده های مسئله
۵۱

واردن کردن داده های مسئله

ساختار کلی کد نویسی
۱۷

ساختار کلی کد نویسی

آشنایی مختصر با محیط نرم افزار
۷

آشنایی مختصر با محیط نرم افزار

حتماً بخوانید!!
۲۶

حتماً بخوانید!!