يكي از انواع روشهاي حل مسايل بهينه سازي رياضي استفاده از روش برنامه ريزي محدوديت (CP) است. اين روش جوابهاي مناسب و نه الزاما بهينه براي بسياري از مسايل برنامه ريزي ارائه مي-نمايد. از اين روش به علت زمان حل مناسب و نيز دقت بالا در تخمين جواب‌هاي Suboptimal در بسياري از زمينه‌ها (برنامه ريزي توليد، زمانبندي و توالي عمليات و زنجيره تامين، كنترل ترافيك شهري و …) استفاده مي-گردد.
در ذيل مقاله اي جهت بهينه سازي سيستم ترافيك و استفاده از اين روش در حل چنين مسايلي تقديم مي‌گردد.

دانلود استفاده از روش cp