اولین خروجی مربوط به دستور solve، نام معادلات به همراه فرمول گسترده آنها می باشد. این بخش تحت عنوان Equation Listing در فایل lst زخیره می شود.

بخش معادلات گسترده در مثال کاربردی 1 به صورت شکل زیر خواهد بود. همانطور که ملاحظه می کنید، تابع هدف مسئله به صورت گسترده به همراه تمامی ضرایب، متغیرها و اندیس های مختلف آورده شده است. محدودیت اول به ازای مقادیری که اندیس i (1و2و3) به خود می گیرد، به سه محدودیت دیگر تبدیل شده است.

equatin listing

توجه! : به یاد دارید که پس از Run کردن مدل، پنجره ی Process Window اطلاعاتی کلی در مورد مدل ارائه می دهد. یکی از این اطلاعات، تعداد محدودیت های گسترده و تعداد متغیرها می باشد. طبق شکل زیر، این مقادیر تحت عناوین row و column بیان می شوند.

number of row and columns

توجه! : در listing file، به تعداد دستورات solve که در برنامه نوشته ایم Equation Listing خواهیم داشت.
 اگر تعداد محدودیت ها زیاد باشد، و یا فرمول گسترده ی آنها طولانی باشد، GAMS تعدادی (به صورت پیش فرض سه عدد) از این محدودیت ها را برای نمونه در lst نشان می دهد و پس از آن، تنها تعداد فرمول های باقی مانده را ذکر می کند.
توجه! : در صورتی که مایلید تعداد محدودیت ها در این لیست بیشتر باشند می توانید دستور option limrow=h ; را در برنامه اضافه کنید. در اینجا (h) تعداد محدودیت های است که مایل به مشاهده ی فرمول گسترده ی آنها در این لیست هستید.

خدمت عزیزانی که آموزش گام به گام را از ابتدا همراه با ما شروع نموده اند توصیه می شود که پس از مطالعه و مرور این صفحه، جهت ادامه مراحل آموزش به بخش column listing، در نوار کناری سمت راست (منوی داینامیک دسته بندی) مراجعه نمایند.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919