بخش بعدی در listing file شامل ضرایب متغیر ها در تابع هدف و محدودیت ها به همراه کران ها و activity level مربوط به هر یک می باشد.

در بخش Column Listing نیز مانندEquation Listing، به طور پیش فرض، برای هر متغیر، سه نمونه همراه با ضرایبشان نشان داده می شوند و در پایان نیز تعداد متغیر های باقی مانده (در صورتی که تعداد متغییرها بیش از سه عدد باشند) را از نظر عددی نشان می دهد.
 توجه! : در صورتی که می خواهید پیش فرض تعداد متغیرها در column listing را تغییر دهید، می توانید دستور option limcol = h ; را به مدل اضافه کنید. در اینجا (h) تعداد متغییرهایی است که شما مایلید در column listing نشان داده شوند.
 توجه! : مانند Equation Listing، به تعداد دستوراتِ solve، Column List خواهیم داشت.

column listing

خدمت عزیزانی که آموزش گام به گام را از ابتدا همراه با ما شروع نموده اند توصیه می شود که پس از مطالعه و مرور این صفحه، جهت ادامه مراحل آموزش به بخش Model Statistics، در نوار کناری سمت راست (منوی داینامیک دسته بندی) مراجعه نمایند.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919