ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put

ایجاد فایل GDX و نوشتن داده روی آن راه های متفاوتی دارد، یک از این راه ها استفاده از دستور put است. کد زیر را در نظر بگیرید: در کد فوق ما ابتدا یک مجموعه و دو پارامتر a,b را تعریف کرده ایم، سپس توسط دستور file یک فایل به […]