4 وارد کردن داده های مسئله

پیشنیازی فعالیت ها در زمان بندی پروژه در گمز
۲

پیشنیازی فعالیت ها در زمان بندی پروژه در گمز

تعیین اولویت شاخه زنی برای متغیرهای عدد صحیح
۲

تعیین اولویت شاخه زنی برای متغیرهای عدد صحیح

تلرانس در ناحیه شدنی
۰

تلرانس در ناحیه شدنی

تلرانس متغیرهای integer در گمز
۰

تلرانس متغیرهای integer در گمز

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put
۴

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put

انواع حلقه در گمز | GAMS loops
۲

انواع حلقه در گمز | GAMS loops

افزودن کامنت و متون اضافه به گمز
۰

افزودن کامنت و متون اضافه به گمز

توزیع و چگالی نرمال، عدد تصادفی نرمال، معکوس نرمال
۲

توزیع و چگالی نرمال، عدد تصادفی نرمال، معکوس نرمال

تولید اعداد تصادفی در نرم افزار گمز gams
۳۳

تولید اعداد تصادفی در نرم افزار گمز gams

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها
۱۰۲

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها

اجتماع مجموعه ها
۱۰۳

اجتماع مجموعه ها

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها
۱,۱۷۵

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها

تعریف متغیرها
۳۲۹

تعریف متغیرها

دستور Table
۱۶۴

دستور Table

دستور parameter
۷۳

دستور parameter

Scalar
۲

Scalar

پارامترها
۲۴

پارامترها

مجموعه ها
۱۷۳

مجموعه ها

واردن کردن داده های مسئله
۴۲

واردن کردن داده های مسئله