7 دستورات نهایی مدل

تعیین اولویت شاخه زنی برای متغیرهای عدد صحیح
۲

تعیین اولویت شاخه زنی برای متغیرهای عدد صحیح

تلرانس در ناحیه شدنی
۰

تلرانس در ناحیه شدنی

تلرانس متغیرهای integer در گمز
۰

تلرانس متغیرهای integer در گمز

نمایش symbol های گمز و نمادهایی که زائد تعریف شده اند
۰

نمایش symbol های گمز و نمادهایی که زائد تعریف شده اند

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put
۸

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put

انواع حلقه در گمز | GAMS loops
۱۸

انواع حلقه در گمز | GAMS loops

دستور solve
۲۰۲

دستور solve

انتخاب نوع solver
۱۷۴

انتخاب نوع solver

دستور model
۹

دستور model

دستورات نهایی مدل
۱۷

دستورات نهایی مدل