7 دستورات نهایی مدل

تعیین اولویت شاخه زنی برای متغیرهای عدد صحیح
۵

تعیین اولویت شاخه زنی برای متغیرهای عدد صحیح

تلرانس در ناحیه شدنی
۸

تلرانس در ناحیه شدنی

تلرانس متغیرهای integer در گمز
۲۴

تلرانس متغیرهای integer در گمز

نمایش symbol های گمز و نمادهایی که زائد تعریف شده اند
۸

نمایش symbol های گمز و نمادهایی که زائد تعریف شده اند

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put
۲۲

ایجاد یک فایل GDX در گمز و نوشتن داده روی آن توسط دستور put

انواع حلقه در گمز | GAMS loops
۸۵

انواع حلقه در گمز | GAMS loops

دستور solve
۲۱۲

دستور solve

انتخاب نوع solver
۲۲۴

انتخاب نوع solver

دستور model
۹

دستور model

دستورات نهایی مدل
۳۰

دستورات نهایی مدل