۱۶

انواع حلقه در گمز | GAMS loops

مانند هر زبان برنامه نویسی دیگر در گمز نیز حلقه ها انواع مختلفی دارند که بسته به کاربرد باید از یک یا ترکیبی از آنها استفاده نمود. در این تاپیک این حلقه ها به طور مختصر و مفید آموزش داده شده اند. در صورت وجود هر گونه سوالی در بخش نظرات همین تاپیک سوال خود را مطرح فرمایید.

حلقه Loop:

عمومی ترین حلقه در گمز loop است که در زیر ساختار کلی آن را مشاهده می کنید.


Loop( (sets),
 statement or statements to execute
);

در کل بالا، sets اندیس یا اندیس هایی هستند کهرطبق آن ما می خواهیم که حلقه امان عمل کند. و statements هم شامل گذاره ها یا عملیاتیست که در هر لوپ مایلیم محاسبه یا انجام گیرند.

چند نکته:

گذاره ها در دستور Loop می توانند بیشتر از یک عدد باشند.

گذاره ها میتوانند شامل مواردی از قبیل if, put و display  و کاربردی تر از همه solve هم باشند. یعنی توسط لوپ می توان یک دستور solve را چندین بار ران گرفت و هر سری نتایج را ذخیره کرد. این عمل در مدلهای دینامیک، تجلیل پوششی، عدم قطعیت و… بسیار کاربرد دارد.

درون یک لوپ می توان یک نرم افزار دیگر را اجرا یا فراخوانی کرد. به عنوان مثال میتوان یک داده را از روی اکسل خواند و یا توسط آن دستور داد که یک نرم افزار دیگر اجرا شود و نتیجه آن به گمز بازگردد.

مهم، هیچ equationی نباید درون دستور loop قرار گیرد.

در سایز های بالا ترجیحا از دستور display در حلقه ها خودداری کنید. چرا که این عمل موجب افزایش حجم فایل lst می شود و ممکن است مشکلاتی را در پی داشته باشد. البته در صورت وجود چنین مشکلاتی می توانید از این تاپیک استفاده کنید.

 

چند مثال:


* Example 1
set t / 1985*1990 /
parameter pop(t) / 1985 3456 /
growth(t) / 1985 25.3, 1986 27.3, 1987 26.2
1988 27.1, 1989 26.6, 1990 26.6 /;

loop(t, pop(t+1) = pop(t) + growth(t) ) ;

* example 2
Loop (i,
problemdata=savparam(i);
Solve mymodel using lp maximizing profit;
Data(i)=profit.l;
) ;

* example 3
* Note that k is a set, not a parameter
loop(index,
k(index)=yes;
solve lptest using lp minimizing lam;
);

* Example 4
put / ’Type one’ / ;
loop(i,
put / ’- Mode : ’ @۲۰ i.tl:1
/ ’- Date (mm/yy) : ’ @۲۰ i.tl:5 @19 i.tl:3 @19 ’ ’ @۲۲ ’/’
/ ’- Item Type : ’ @۱۵ i.tl:7 @15 ’ : ’
/
);
put / ’Type two’ / ;
loop(i,
put / @20 i.tl:1 @1 ’- Mode : ’
/ @۲۰ i.tl:5 @19 i.tl:3 @22 ’/’ @۱ ’- Date (mm/yy) : ’
/ @۱۵ i.tl:7 @1 ’- Item Type : ’
/
);

* example 5
loop(i$ ord(i) gt 3,
if (x(i) lt y(i),
a=4;
);
);
* Example 6
set i/1*2/
parameter x/2/,z;
loop(i$x, z=3;);

در مثال آخر دقت کنید که شرط نوشته شده در دستور Loop متناظر با عبارت: حلقه را اعمال کن به شرطی که x مقداری مخالف صفر داشته باشد.

حلقه while:

این حلقه در دو حالت عمومی زیر نوشته می شود. که در آن عبارت logical condition یک شرط را نمایش می دهد. حلقه ی while تا وقتی اجرا می شود که شرط ارائه شده در قسمت logical condition رعایت شود.

---- first way
While (logical condition,
statements to be executed While condition is true;
);
---- second way
$Onend
While conditional do
statements ;
Endwhile;

فرق دو روش فوق بسیار واضح است. در روش اول از پرانتز و ویرگول استفاده می کنیم. در روش دوم از $onend و do و Endwhile استفاده می کنیم. چند مثال زیر را با دقت مرور کنید تا کلیات این دستور ملکه ذهنتان شود.


While(x lt 10,
x=x+0.01;
);
$Onend
While x lt 10 do
x=x+0.01;
Endwhile;

While(prod(I,q(i)), z=2;q(i)=q(i)-2);

while(converge = 0 and iter lt lim,
root=(maxroot+minroot)/2;
iter=iter+1;
function_value=a-b*root+c*sqr(root);
if(abs(function_value) lt tolerance,
converge=1;
else
if(sign(function_value1)=sign(function_value),
minroot=root;
function_value1=function_value;
else
maxroot=root;
function_value2=function_value;);
);
* display iter,lim,root,minroot,maxroot,
* function_value,function_value1,function_value2;
);

حلقه ی for:
این حلقه نیز به دو صورت زیر تعریف می شود.

* first
for (i = start to|downto end [by incr],
statements;
);
* second
$Onend
For (i = start to|downto end [by incr] ) do
 statements ;
endfor;

در کد بالا، start ابتدای بازه و end انتهای بازه و incr مقدار افزایش در هر گام حلقه بوده و همگی عدد می باشند (این اعداد می توانند منفی یا مثبت باشند) و همچنین i نباید یک set باشد. به عبارتی i یک پارامتر تعریف می شود. چند مثال زیر موضوع را روش می کند.

* Example 1
scalar i ;
scalar globmin ; globmin = inf ;
option bratio = 1 ;
for (i = 1 to 1000,
x.l(j) = uniform(0,1) ;
solve ml using nlp minimizing obj ;
if (obj.l le globmin,
globmin = obj.l ;
globinit(j) = x.l(j) ;
);) ;
* example 2
for(x=1 downto 12 by 2,
 data(i)=x;
 );
* Example 3
$Onend
for x=1 downto 12 by 2 do
 data(i)=x;
 endfor;

حلقه repeat:

برای حلقه ی while توضیح داده شد که statement تا زمانی اجرا می شود که شرط ارائه شده در logical condition نقض شود. در دستور repeat جای logical condition و statement عوض می شود. کد زیر را مشاهده کنید:repeat ( statements to be executed;
 until logical condition is true );

به عبارتی repeat تا وقتی اجرا می شود که logical condition رعایت نشود. در صورتی که logical صحیح باشد، گمز از ادامه ی repeat صرفه نظر می کند.

چند مثال:


** Example 1
repeat (
a=uniform(2,10);
solve mymodel using minlp max z;
display a,z.l;
until (z.l<=5) ;);
** 2 Example
repeat(
 root=root+inc;
 function_value2= a-b*root+c*sqr(root);
 if((sign(function_value1) ne sign(function_value2)
  and abs(function_value1) gt 0
  and abs(function_value2) gt tolerance),
   maxroot=root;
   signswitch=1
 else
  if(abs(function_value2) gt tolerance,
   function_value1=function_value2;
   minroot=root;));
 until (signswitch gt 0 or root gt maxroot)) ;;
** example 3
repeat(
v=v+1;
break$(v-1=3);
%innerLoop%;
until v>3;

 

نکته: یک شرط توقف برای while, for و repeat استفاده از آپشن زیر است که تعداد تکرارهای هر کدام از دستورات ذکر شده را به تعداد number محدود می کند.

 option forlim=number; 

توجه: در حلقه ها تعاریف نمی توانند قرار گیرند. مثلا درون یک حلقه نمی توان یک مجموعه را تعریف کرد. یا یک پارامتر را تعریف کرد. همچنین در یک حلقه نمیتوان یک equation.. نوشت. دو مثال زیر که کاملا اشتباه است گواه این مدعاست.


for (s = 1 to 5 by 1,
eq.. sum(i,x(i)) =g= 2 ;
);
for (s=1 to 5 by 1,
scalar y ; y = 5 ;
);

توجه:! حلقه ها با سایز بالا در گمز سرعت پایینی نسبت به سایر زبان های برنامه نویسی دارند. از اینرو همیشه به یاد داشته باشید که در صورتی حلقه ی تعریف شده ی شما زمانبر است، از شرط ها، if و سایر دستورات کمکی استفاده کنید که سرعت حلقه بالاتر رود. در صورتی که این عمل نیز اثر نکرد از سایر زبان ها و نرم افزار ها مانند اکسل و متلب برای محاسبات عادی استفاده نموده و خروجی آنها را در گمز وارد کنید.

در کد تا جایی که برای شما امکان دارد به جای حلقه ها از عبارات معادل آنها استفاده کنید. به عنوان مثال در کد زیر رویه ی دومی که برای پارامتر u تعریف شده است سرعت عمل بیشتری نسبت به رویه اول دارد.


set I / 1 * 100000 /;
parameter u(I);
* bad!
loop { I,
u(I) = uniform(0,2);
};
* good
u(I) = uniform(0,2);

]

16 دیدگاه در “انواع حلقه در گمز | GAMS loops

 1. با سلام و وقت بخیر
  بنده روی مدل ahp-dea کار میکنم . متاسفانه تو برنامه نویسی توی گمز دچار مشکل شدم
  باید داده های ۹ تا واحد رو بگیریم ( ۵ ورودی و ۳ تا خروجی) ، بعد هر یک از واحدها رو دو به دو باهم مقایسه کنیم . این مقایسه شامل حل چهار تا مدل dea-ccr ساده است . و بعد اعداد به دست آمده از این چهار مدل باهم جمع و تقسیم میشن و جوابهای نهایی یه ماتریس ۹*۹ تشکیل میده .
  مشکل بنده یکی نوشتن حلقه تو در تو هست . که نمیدونم با loopبنویسم یا for !!!
  یکی هم اینکه چطوری نتایج رو توی ماترس یا جدول ذخیره کنم .
  ممنون میشم از دوستان کسی راهنمایی کنه .

  • سلام
   با loop بنویسین. من یه نمونه براتون میذارم اینجا.

   loop(jj,
   xx(jj)=x(i,jj);
   
   solve mymodel using lp maximizing w;
   wFinal(jj)=w.l;
   );
   

   که wfinal کارایی برای هر واحده اینجا. تو مسئله شما هم لوپ باید دو تا اندیس داشته باشه (یا دو تا لوپ تو در تو)

 2. با سلام و وقت بخیر
  بنده روی یک پروژه بهینه سازی با گمز کار میکنم حال در انتها یک دستور لوپ میبایست بنویسم که به مشکل برخوردم،
  در داخل برنامه من یک Scalar دارم که مقدار اولیه آن به صورت دستی ۸٫۹ داده ام حال این مقدار را باید با گام ۰٫۱ افزایش بدهم تا ۱۶٫۴ و در هر افزایش گام میبایست بهینه سازی بنده مجدد انجام شده و خروجی ها رو را برای من سیو کند تا نهایت بتوانم کمترین مقدار را جدا کنم چطور باید بنویسم.
  ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر

  • سلام
   یه مثال براتون میذارم.

   sets t/1*10/;
   
   parameter TAWA0(t)
   /1    573E+6
   2    584.05E+6
   3    587.1E+6
   4    596.15E+6
   5    605.2E+6
   6    608.25E+6
   7    618.3E+6
   8    622.35E+6
   9    629.4E+6
   10    634.45E+6
   /
   ;
   
   parameter nlprofFinal(t);
   
   
   loop(t,
   TAWA=TAWA0(t);
   
   solve pmp using nlp maximizing nlprof;
   
   nlprofFinal(t)=nlprof.l;
   
   display nlprofFinal
   
   
 3. سلام وقتتون بخیر
  این جدول رو چطور در گمز بنویسم ( k = انواع بارگیر) (d=فاصله به کیلومتر) و اعداد جدول هم هزینه حمل یک تن بار در یک کیلومتر فاصله

  d<100	200<=d<=100	500<d<200 500<=d
  K1	8100	5200	3000	1900
  K2	6400	4500	3000	1900
  K3	4300	3400	2300	1300
  K4	2600	1800	1200	775
  K5	2400	1600	1100	660
  K6	2300	1600	1100	660
  K7  	1800	 1500	900	700
  
  • فاصله بین مبدا و مقصد رو هم بر اساس کیلومتر نوشتم حالا هزینه جابجایی برای فواصل مختلف فرق میکنه مثلا باارگیر شماره ۱ برای فاصله کمتر از ۱۰۰ یه هزینه برای فاصله ۱۰۰-۲۰۰کیلومتر یه هزینه (هزینه حمل یک تن بار در یک کیلومتر فاصله) و …. دارهو سایر بارگیر ها هم همینطور

  • سلام
   این جدول مقداری بحث برانگیز هست. میتونین یه اندیس دیگه به اسم i تعریف کنین که چهار عضو i1*i4 داشته باشه. بعد ازش تو جدول استفاده کنین. تو جاهای مختلف کد از این اندیس میتونین استفاده کنین.

 4. ممنون از پاسختون، فاصله بین مبدا و مقصد در جدولی مجزا بر حسب کیلومتر نوشته شده. حالا اگه برای فاصله اندیس چهار عضوی که فرمودین بسازم بعد تو جدول ازش استفاده کنم خطایی در روند کار بوجود نمیاره؟

  • لطفه به همون گفتگوی قبلی ریپلاک کنید. تشکر.
   ممکنه مشکلی پیش بیاد. ولی خب باید حواستون باشه دیگه دقیقا چه تاثیری میذاره. باید تحلیل کنین. بسته به مسئله شما ممکنه فرق بکنه.

 5. با عرض سلام
  من یه مسئله دارم که میخوام به ازای چندتا TABLE مختلف حلش کنم و بعد نتایج شون رو مقایسه کنم. حالا با توجه به اینکه داده های این TABLE ها جز متغیر های EQUATION ها هستن و اینکه EQUATION ها هم نمی تونن داخل حلقه ها قرار بگیرن آیا روشی وجود داره که بشه این مسئله رو به صورت تکراری داخل حلقه(به ازای هر TABLE) حل کرد یا اینکه باید به ازای هر TABLE تمام معادلات رو دوباره بنویسم و جداگانه SOLVE بگیرم؟

  • سلام
   میتونین از دستور loop استفاده کنین به طوری که دستور solve تو لوپ مورد نظر باشه. فقط توجه کنین که شما توی لوپ نمیتونین تعریفی انجام بدین (مثلا یک پارامتر رو تعریف کنین). و اینکه حواستون باشه که هر بار که لوپ جلو میره نتایج هم توسط یه پارامتر ذخیره کنین.
   حتی میتونین چندین دستور solve تعریف کنین. ولی لوپ همیشه به صرفه تره.

  • ببخشید منظورم این بود که چجوری میشه نتایج رو تو یک پارامتر داخل حلقه ذخیره کرد ، اگه واستون مقدور هست یک مثال بزنید.

  • مثال زیر بهتون کمک میکنه:
   [css]
   loop(jj,
   xx(k,i)=x(jj,k,i);
   yy(k,r)=y(jj,k,r);
   zz(k,h)=z(jj,k,h);
   solve mymodel using nlp maximizing goalstar;
   eff(jj)=goalstar.l;

   lambdaFinal(k,jj,j)=lambda.l(k,j);
   );
   display eff,lambdaFinal;
   [/css[

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *