هدف اصلی این سایت آموزش ساده و گام به گام نرم افزار GAMS است. سعی شده است که با مطرح کردن یک سوال تحت عنوان (مثال کاربردی 1) بهینه سازی در ابتدای امر، به صورت قدم به قدم تمامی مراحل کد نویسی در GAMS پوشش داده شوند.

(مثال کاربردی 1) مدلی که در طول بازدید از سایت ملاحظه خواهید فرمود به صورت زیر مدلسازی شده است:
The first model

ملاحظه می فرمایید که مسئله ی ارائه شده دارای یک تابع هدف خطی، 6 محدودیت خطی، 3 متغییر خطی مثبت می باشد. این مدل را می توان به شکل زیر نیز خلاصه سازی کرد که جهت آموزش زوایای مختلف برنامه نویسی به خواننده مفاهیم مهمی را خاطر نشان خواهد کرد.

First model algebric formulation

که در این مدل C ماتریس ضرایب تابع هدف، a ماتریس ضرایب سری محدودیت های اول تا سوم و b ماتریس مقادیر سمت راست این محدودیت ها می باشند. با این اوصاف می توان این ضرایب را به صورت ماتریس های زیر بازنویسی نمود.

First model parameters matrix

توصیه می شود که پس از مطالعه ی این صفحه به بخش ساختار کلی کد نویسی در لیست مطالب مراجعه فرمایید.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir
ایمیل: support@gamsbook.ir
تلفن تماس: 3325-405-0919