هر مدلی که شما می نویسید نیازمند یک نام و تمامی محدودیت های بکار رفته در آن است. این عمل با استفاده از دستور Model انجام می گیرید. فرم کلی دستور مدل به صورت زیر می باشد:


Model modelname explanation /model contents/ ;

در گذاره ی بالا : model یک دستور، modelname نام دلخواهی که شما برای مدل انتخاب می کنید، explanation توضیحات اضافی دلخواه و model contents مجموعه محدودیت های به کار رفته در مدل می باشد.
همانطور که گفته شد، model contents شامل آن دسته از محدودیت هایی می شود که در مدل به کار می روند. این محتوی می تواند شامل تمامی محدودیت هایی که نوشته ایم بشود یا تنها بخشی از آنها. اگر همه ی معادلات در مدل دخیل باشند، واژه ی all را به جای model content تایپ می کنیم. در غیر این صورت یکی یکی نام محدودیت های دخیل و همچنین تابع هدف را در این قسمت وارد خواهیم کرد. مثال زیر گویای این امر است:

model-examples

در شکل بالا سه مثال که هر کدام محدودیت ها و تابع هدف های مخصوص به خود را دارند مشاهده می کنید. در مثال اول به نحوه ی تعریف دستور مدل دقت فرمایید. همانطور که مشاهده میکنید، دو مدل با نام های mymodel و submodel که در مدل اول کاربر می خواهد که مدلی که تمامی محدودیت های obj, co1, co2 در مدلی که حل می شود وجود داشته باشند و در مدل دوم خواهان شرکت تابع هدف obj و محدودیت co2 در مدل خواهد بود. بیدن صورت در دستور model دوم محدودیت اول جایگاهی در محاسبات ندارد و تأثیری در فضای شدنی نیز نخواهد داشت.
شایان ذکر است که می توان در یک برنامه، همزمان چند model مختلف با اسامی متفاوت داشت. این مدل ها می توانند با هم همخوانی داشته باشند. یعنی یک یا چند معادله ی مشترک داشته باشند. یا اینکه کاملا مستقل از هم باشند. دستور model در مثال یک را می توان به صورت زیر نیز کد کرد:

*Ex1
model mymodel /all/
submodel /obj,co2/
;

بدین صورت برای مدلتان یک نام تعیین کرده و تمامی معادلاتی که در آن دخیل اند را مشخص می کنید. این مدل در دستور solve مورد استفاده قرار خواهد گرفت. توجه کند که در صورتی که برای مدلتان نام تعیین نکنید مدل قابل حل نخواهد بود. خاتمه

بپردازیم به ادامه مثال کاربردی 1:
با توجه به مطالبی که در مورد دستور model گفته شد، در ادامه مثال کاربردی 1 به صورت زیر در خواهد آمد:

model-example1

خدمت عزیزانی که آموزش گام به گام را از ابتدا همراه با ما شروع نموده اند توصیه می شود که پس از مطالعه و مرور این صفحه، جهت ادامه مراحل آموزش به بخش انتخاب نوع solver، در لیست مطالب مراجعه نمایند.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919