آموزش نرم افزار گمز

خطای ۱۰۰۱ out of memory در گمز – cplex
۲۲

خطای ۱۰۰۱ out of memory در گمز – cplex

دانلود نرم افزار GAMS – نسخه‌های مختلف به همراه لایسنس
۱۰۳

دانلود نرم افزار GAMS – نسخه‌های مختلف به همراه لایسنس

Error: 225 Floating-entry-ignored
۵

Error: 225 Floating-entry-ignored

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها
۸۴

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها

تمرین ۷: محدودیت بزرگتر مساوی
۲

تمرین ۷: محدودیت بزرگتر مساوی

Error 119: Number Primary-Expected
۲

Error 119: Number Primary-Expected

تمرین ۶: تابع sign در gams
۳

تمرین ۶: تابع sign در gams

تمرین ۵: معادله نویسی
۹

تمرین ۵: معادله نویسی

تمرین ۴: مسائل infeasible
۳

تمرین ۴: مسائل infeasible

تمرین ۳: تعریف پارامتر با توزیع نرمال
۲

تمرین ۳: تعریف پارامتر با توزیع نرمال

تمرین ۲: زیر مجموعه های یک مجموعه
۴

تمرین ۲: زیر مجموعه های یک مجموعه

تمرینات
۲

تمرینات

Error 53: Endogenous $ operation not-allowed
۳۰

Error 53: Endogenous $ operation not-allowed

Error 143: A suffix is missing
۲۱

Error 143: A suffix is missing

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered
۲

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation
۴

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation

Equation infeasible due to rhs value
۲

Equation infeasible due to rhs value

Error 125: set is under control already
۶

Error 125: set is under control already

خطاهای گمز
۵۷۲

خطاهای گمز

Model Statistics
۶۳

Model Statistics

Column Listing
۰

Column Listing

Equation Listing
۱۳

Equation Listing

Solve Statement Output
۵

Solve Statement Output

اجتماع مجموعه ها
۱۰۳

اجتماع مجموعه ها

خروجی استاندارد
۹۶

خروجی استاندارد

خروجی های نرم افزار
۸۳

خروجی های نرم افزار

سفارشی سازی خروجی
۱۴۰

سفارشی سازی خروجی

دستور solve
۱۸۷

دستور solve

دستورات نهایی مدل
۱۷

دستورات نهایی مدل

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها
۱,۱۲۶

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها

تعریف متغیرها
۳۱۵

تعریف متغیرها

دستور Table
۱۶۰

دستور Table