آموزش نرم افزار گمز

خطای ۱۰۰۱ out of memory در گمز – cplex
۲۴

خطای ۱۰۰۱ out of memory در گمز – cplex

دانلود نرم افزار GAMS – نسخه‌های مختلف به همراه لایسنس
۱۰۹

دانلود نرم افزار GAMS – نسخه‌های مختلف به همراه لایسنس

Error: 225 Floating-entry-ignored
۱۱

Error: 225 Floating-entry-ignored

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها
۱۰۸

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها

تمرین ۷: محدودیت بزرگتر مساوی
۲

تمرین ۷: محدودیت بزرگتر مساوی

Error 119: Number Primary-Expected
۲

Error 119: Number Primary-Expected

تمرین ۶: تابع sign در gams
۳

تمرین ۶: تابع sign در gams

تمرین ۵: معادله نویسی
۹

تمرین ۵: معادله نویسی

تمرین ۴: مسائل infeasible
۱۱

تمرین ۴: مسائل infeasible

تمرین ۳: تعریف پارامتر با توزیع نرمال
۲

تمرین ۳: تعریف پارامتر با توزیع نرمال

تمرین ۲: زیر مجموعه های یک مجموعه
۶

تمرین ۲: زیر مجموعه های یک مجموعه

تمرینات
۲

تمرینات

Error 53: Endogenous $ operation not-allowed
۳۰

Error 53: Endogenous $ operation not-allowed

Error 143: A suffix is missing
۲۱

Error 143: A suffix is missing

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered
۲

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation
۴

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation

Equation infeasible due to rhs value
۲

Equation infeasible due to rhs value

Error 125: set is under control already
۸

Error 125: set is under control already

خطاهای گمز
۶۸۲

خطاهای گمز

Model Statistics
۶۷

Model Statistics

Column Listing
۰

Column Listing

Equation Listing
۱۳

Equation Listing

Solve Statement Output
۵

Solve Statement Output

اجتماع مجموعه ها
۱۰۳

اجتماع مجموعه ها

خروجی استاندارد
۱۰۴

خروجی استاندارد

خروجی های نرم افزار
۱۲۱

خروجی های نرم افزار

سفارشی سازی خروجی
۱۴۶

سفارشی سازی خروجی

دستور solve
۲۰۲

دستور solve

دستورات نهایی مدل
۱۷

دستورات نهایی مدل

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها
۱,۲۷۰

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها

تعریف متغیرها
۳۴۱

تعریف متغیرها

دستور Table
۱۷۴

دستور Table