با استفاده از فایل اکسل زیر که توسط سایت vertex42 ارائه شده است، می توانید محاسبات مربوط به یک پروژه را به سادگی انجام دهید. این فایل قابلیت افزودن پیش نیازی به فعالیت ها، محاسبات زودترین و دیرترین زمان شروع و پایان فعالیت ها، تحمین های شبکه ی PERT (خوشبینانه، محتمل و بدبینانه) و ترسیم گراف شبکه را به کاربر ارائه می دهد. کاربران می توانند فایل مورد نظر را توسعه نیز بدهند.

برای دانلود اینا کلیک کنید.
CPM