در بیشتر مسائلی که با آنها سر و کار داریم، محدودیت ها محدودیت های سخت نام دارند. به عبارتی وقتی میگوییم که عبارت سمت چپ باید از عبارت سمت راست کوچکتر باشد، این امر قطعی است و ما اجازه ی تخطی از آن را نخواهیم داد. توجه بفرمایید که تخطی از محدودیت یعنی نشدنی بودن جواب! حال اگر بخواهیم به سالور اجازه دهیم که مقداری هم تخطی کند، آیا این امر امکان پذیر است؟

تخطی از یک محدودیت به معنی امکان تخطی متغیرهای پایه ی مسئله نیز می باشد. یک آپشن وجود دارد که به ما این امکان را می دهد که به گمز دستور دهیم که اشکالی ندارد که اگر جوابی که به دست می آید مقداری از ناحیه ی شدنی نیز بیرون باشد. این آپشن eprhs نام دارد که رنج بین 1e-9 to 0.1 را می تواند داشته باشد و دیفالت آن برابر 1e-6 می باشد. به عبارتی به صورت دیفالت سالور می تواند جوابهایی که یک صد هزارم با ناحیه ی شدنی فاصله دارند را شدنی اعلام کند. این مقدار می تواند کوچک یا بزرگتر هم شود.

تنها دقت کنید که کوچکتر شدن این مقدار می تواند مسئله را به کل نشدنی کند، افزایش آن هم مممکن است زمان حل را کمتر کند ولی مقداری از مفهوم محدودیت سخت فاصله بگیریم.

موفق باشید

محمودی