سوالی که تقریبا برای همه ی ما پیش می آید.
◀️ لحاظ کردن پیش نیازی فعالیت ها یا پروژه ها در گمز

فرض کنیم یک پروژه داریم که به تعدادی فعالیت تفکیک می شود. تعدادی از این فعالیت ها پیش نیاز فعالیت های دیگر هستند. مثلا تا فعالیت 4 به طور کامل انجام نشود، فعالیت 6 امکان شروع نداشته باشد. این پیش نیازی را می توان با set و یا table در گمز تعریف کرد. که پیشنهاد گمزبوک استفاده از حالت دوم است.
رویه به این شکل است. (فرض کنیم که i فعالیت داریم)
1- تعریف مجموعه ها
ابتدا باید مجموعه ها تعریف شوند.

sets
i/1*4/;
alias(i,j);

2- تعریف جدول پیش نیازی

pred

 

به عنوان مثال این جدول نشان می دهد که فعالیت 2 پیش نیاز فعالیت 3 و 4 است.
3- استفاده در محدودیت ها
حال تنها کاری که باید بکنیم این است که در محدودیت هایی که شرط پیش نیازی فعالیت i,j آورده شده است، با استفاده از دستور دلار$ این پیش نیازی را قید کنیم.
مثال:

c1(i,j)$pr(i,j)... c(i)=L=s(j);