پیرو درخواست تعدادی از دوستان، در این تاپیک تعریف زیر مجموعه ها و اجتماع آنها با هم را به صورت مختصر معرفی می نماییم.

همانطور که در بخش های پیشین گفته شد، تعریف یک مجموعه با دستور Set انجام می پذیرد. حال فرض کنید دو مجموعه به نام I و J وجود دارند. این مجموعه ها اگر با هم ترکیب شوند مجموعه K را تشکیل می دهند.
به عنوان مثال مجموعه I شامل {Gas,Coal,Oil} باشد. و مجموعه J شامل {Electricity,Water} باشد. و مجموعه ی K نیز اجتماع این مجموعه ها باشد.
جهت تعریف مجموعه K دو رویکرد کلی وجود دارد:

رویکرد اول:
در رویکرد اول، فرض می شود که دو مجموعه اول، مجموعه ی سوم را تشکیل میدهند، در این رویکرد مجموعه ی سوم ویژگی ها و صفات خود را از این دو مجموعه می گیرد.

Set i/Coal,Gas,Oil/
j/Electricity,Water/
K/Set.i,Set.j/

رویکرد دوم:
در رویکرد دوم، دو مجموعه ی اول زیر مجموعه ی مجموعه ی سوم محسوب می شوند. یعنی I و J زیر مجموعه ی K می باشند.

Set k/Coal,Gas,Oil,Electricity,Water/
i(k)/Coal,Gas,Oil/
j(K)/Electricity,Water/

متغیر Y(k) را در نظر بگیرید. اگر با رویکرد اول مجموعه ی K را تعریف کرده باشیم، در صورت استفاده عبارتی مانند Y(j) در مدل، برنامه ما قطعا Error خواهد داد! ولی اگر با رویکرد دوم تعریف شده باشد، عبارات Y(k) , Y(j) , Y(I) توسط GAMS منطقی تلقی خواهند شد.
جهت آشنایی بیشتر با تعریف مجموعه ها و دستور Set به نوار دسته بندی، تعریف مجموعه ها مراجعه فرمایید.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919