یک پارامتر را با توزیع نرمال چگونه تعریف می کنید؟
این سوال را در تحت شرایط زیر پاسخ دهید:

1. با فرض اینکه از توابع گمز استفاده می کنید.
2. با فرض اینکه از فرمول نویسی مختص به خود استفاده می کنید.
3. با استفاده از شبیه سازی سیستم.

برای مورد سوم می توانید از کتاب سیستم های گسسته پیشامد دکتر محلوجی استفاده کنید.

ضمناً مناسب تر است که کامنت های خود، که شامل کد می باشند، را یک بار در GAMS و یا Notepad کد نویسی کرده و سپس به عنوان کامنت ارسال کنید.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919