آموزش نرم افزار GAMS

عدم باز شدن فایل LST در gams
۱۱

عدم باز شدن فایل LST در gams

Error: 225 Floating-entry-ignored
۱۵

Error: 225 Floating-entry-ignored

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها
۱۱۲

مجموعه های چند بعدی – نحوه تعریف و کاربرد آنها

تمرین ۷: محدودیت بزرگتر مساوی
۲

تمرین ۷: محدودیت بزرگتر مساوی

Error 119: Number Primary-Expected
۲

Error 119: Number Primary-Expected

تمرین ۶: تابع sign در gams
۸

تمرین ۶: تابع sign در gams

تمرین ۵: معادله نویسی
۱۱

تمرین ۵: معادله نویسی

تمرین ۴: مسائل infeasible
۱۳

تمرین ۴: مسائل infeasible

تمرین ۳: تعریف پارامتر با توزیع نرمال
۲

تمرین ۳: تعریف پارامتر با توزیع نرمال

تمرین ۲: زیر مجموعه های یک مجموعه
۶

تمرین ۲: زیر مجموعه های یک مجموعه

تمرین ۱: زیر مجموعه های دو عضوی در GAMS
۰

تمرین ۱: زیر مجموعه های دو عضوی در GAMS

تمرینات
۲

تمرینات

Error 143: A suffix is missing
۲۱

Error 143: A suffix is missing

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered
۲

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation
۴

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation

Equation infeasible due to rhs value
۲

Equation infeasible due to rhs value

Error 125: set is under control already
۸

Error 125: set is under control already

خطاهای گمز
۷۵۹

خطاهای گمز

Model Statistics
۶۷

Model Statistics

Column Listing
۰

Column Listing

Equation Listing
۲۶

Equation Listing

Solve Statement Output
۵

Solve Statement Output

اجتماع مجموعه ها
۱۰۳

اجتماع مجموعه ها

خروجی استاندارد
۱۱۴

خروجی استاندارد

خروجی های نرم افزار
۱۴۴

خروجی های نرم افزار

سفارشی سازی خروجی
۱۵۰

سفارشی سازی خروجی

دستور solve
۲۱۲

دستور solve

انتخاب نوع solver
۲۰۴

انتخاب نوع solver

دستور model
۹

دستور model

دستورات نهایی مدل
۱۹

دستورات نهایی مدل

تعریف متغیرها
۳۶۶

تعریف متغیرها

دستور parameter
۷۵

دستور parameter