آخرین خروجی GAMS قبل از حل مدل، Model Statistics می باشد. این بخش حجم و بزرگی یک مدل، پیچیدگی آن و میزان غیر خطی بودن آن را مشخص می کند. این بخش برای مثال کاربردی 1 به شکل زیر می باشد:

model statistics
در این بخش از lst file،
BLOCK تعداد محدودیت ها و متغیرهای به کار رفته در کد ورودی را معین می کند. مثلاً در این مثال ما 3 معادله (یک تابع هدف و دو محدودیت) و دو متغیر (x,z) داریم.
SINGLE تعداد محدودیت ها و متغیرهای بسط داده شده را نشان می دهد. به عنوان مثال، در مثال مورد بررسی ما، چهار متغیر z,x3,x2,x1 تحت عنوان SINGLE variable محسوب می شوند.
NON ZERO ELEMENTS تعداد ضرایب غیر صفر متغیر ها در تمامی معادلات را مشخص می کند. به عنوان مثال، ضریب x3 در محدودیت cont1(3) صفر می باشد پس جزو اجزای غیر صفر محسوب نمی شود.
طبیعتاً هر چه میزان غیرخطی بودن و پیچیده بودن یک مدل بیشتر باشد، حل آن نیز مشکل تر خواهد بود. بجز معیارهایی که مورد بحث قرار گرفت، چهار معیار دیگر نیز وجود دارند که ترکیب آنها میزان غیر خطی و پیچیدگی یک مدل را نشان می دهد. این معیارها عبارتند از:
NON LINEAR N-Z تعداد ضرایب غیر خطی موجود در معادلات معین می کند. و چون مدل مورد بررس ما یک مدل کاملاً خطی بوده و شامل ضریبی غیر خطی نیز نمی شود، این عدد صفر محاسبه شده است.
CODE LENGTH : معیار بالا تفاوتی بین میزان پیچیدگی xy و 2^x قائل نیست. برای این منظور، GAMS معیار CODE LENGTH را برای حل این مشکل در نظر می گیرد.
DERIVATIVE POOL و CONSTANT POOL نیز معیارهای جداگانه ی قیاسیِ دیگر، برای اندازه گیری میزان غیر خطی بودن مدل می باشند.

خدمت عزیزانی که آموزش گام به گام را از ابتدا همراه با ما شروع نموده اند توصیه می شود که پس از مطالعه و مرور این صفحه، جهت ادامه مراحل آموزش به بخش Solution Report، در نوار کناری سمت راست (منوی داینامیک دسته بندی) مراجعه نمایند.

با تشکر
مدیریت سایت gamsbook.ir

ایمیل: Support@gamsbook.ir
شماره تماس: 3325-405—0919