آشنایی با نرم افزار GAMS

Error: 225 Floating-entry-ignored
۵

Error: 225 Floating-entry-ignored

تمرینات
۲

تمرینات

Error 53: Endogenous $ operation not-allowed
۳۰

Error 53: Endogenous $ operation not-allowed

Error 143: A suffix is missing
۲۱

Error 143: A suffix is missing

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered
۲

Error 198: Set used in ‘ord’ or lag is not ordered

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation
۴

Error 71 The symbol shown has been declared as an equation

Equation infeasible due to rhs value
۲

Equation infeasible due to rhs value

Error 125: set is under control already
۶

Error 125: set is under control already

خطاهای گمز
۶۳۸

خطاهای گمز

Model Statistics
۶۷

Model Statistics

Column Listing
۰

Column Listing

Equation Listing
۱۳

Equation Listing

Solve Statement Output
۵

Solve Statement Output

اجتماع مجموعه ها
۱۰۳

اجتماع مجموعه ها

خروجی استاندارد
۱۰۲

خروجی استاندارد

خروجی های نرم افزار
۱۱۵

خروجی های نرم افزار

سفارشی سازی خروجی
۱۴۲

سفارشی سازی خروجی

دستور solve
۱۹۷

دستور solve

انتخاب نوع solver
۱۶۴

انتخاب نوع solver

دستور model
۹

دستور model

دستورات نهایی مدل
۱۷

دستورات نهایی مدل

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها
۱,۱۷۵

معادلات، تابع هدف و محدودیت ها

تعریف متغیرها
۳۲۹

تعریف متغیرها

دستور Table
۱۶۴

دستور Table

دستور parameter
۷۳

دستور parameter

Scalar
۲

Scalar

مجموعه ها
۱۷۳

مجموعه ها

ساختار کلی کد نویسی
۱۷

ساختار کلی کد نویسی

آشنایی مختصر با محیط نرم افزار
۷

آشنایی مختصر با محیط نرم افزار

معرفی نرم افزار
۶

معرفی نرم افزار

حتماً بخوانید!!
۱۹

حتماً بخوانید!!