تحقیق در عملیات

Model Statistics
۶۱

Model Statistics

Column Listing
۰

Column Listing

Equation Listing
۱۳

Equation Listing

Solve Statement Output
۵

Solve Statement Output

اجتماع مجموعه ها
۱۰۱

اجتماع مجموعه ها

خروجی استاندارد
۹۶

خروجی استاندارد

خروجی های نرم افزار
۷۹

خروجی های نرم افزار

دستور solve
۱۸۳

دستور solve

انتخاب نوع solver
۱۳۹

انتخاب نوع solver

دستور model
۹

دستور model

دستورات نهایی مدل
۹

دستورات نهایی مدل

تعریف متغیرها
۲۹۷

تعریف متغیرها

دستور Table
۱۶۰

دستور Table

دستور parameter
۶۷

دستور parameter

Scalar
۲

Scalar

پارامترها
۱۹

پارامترها

واردن کردن داده های مسئله
۴۰

واردن کردن داده های مسئله

ساختار کلی کد نویسی
۱۷

ساختار کلی کد نویسی

آشنایی مختصر با محیط نرم افزار
۷

آشنایی مختصر با محیط نرم افزار

معرفی نرم افزار
۶

معرفی نرم افزار

حتماً بخوانید!!
۱۱

حتماً بخوانید!!